Najčastejšie otázky – Geodetické služby


 • Potrebujem rozdeliť pozemokv

  Vaša úloha:

  • uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka)
  • rozhodnúť o polohe novej hranice (prípadne ju môžete označiť kolíkmi v teréne)

  My zabezpečíme:

  • geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na rozdelenie pozemku
  • vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu
  • vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva
 • Potrebujem zlúčiť pozemky do celku

  Čo Vás čaká:

  – uviesť údaje o pozemkoch v katastri (obec, parcelné čísla, čísla listov vlastníctva, meno vlastníka)
  >> rozhodnúť o polohe novej hranice (prípadne ju môžete označiť kolíkmi v teréne)

  My zabezpečíme:

  – geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zlúčenie pozemkov

  -vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

  – vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva

 • Potrebujem vysporiadať pozemky

  Čo Vás čaká:

  – uviesť údaje o pozemkoch v katastri (obec, parcelné čísla, číslo listov vlastníctva, meno vlastníka)

  – rozhodnúť o rozsahu v akom majú byť pozemky vysporiadané – určiť obvod v ktorom majú byť pozemky vysporiadané

  My zabezpečíme:

  – geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemkom, ktoré nemajú založený list vlastníctva v registri C.

  – vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

  – vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva

 • Potrebujem previesť parcelu registra E na stav registra C katastra

  Čo Vás čaká:

  – uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka)

  My zabezpečíme:

  – geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán obnovu pôvodnej parcely registra E

  – v prípade záujmu vyznačíme priebeh hranice parcely registra E v teréne – pozemok vytýčime

  – vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

  – vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva

 • Potrebujem vyňať poľnohospodársku pôdu pod plánovanou stavbou

  Čo Vás čaká:

  – uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka), na ktorom bude stavba postavená

  – poskytnúť časť projektovej dokumentácie (situácia osadenia stavby, koordinačná situácia) z ktorej je zrejmé umiestnenie navrhovanej stavby voči hraniciam pozemkov

  My zabezpečíme:

  – geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

  – v prípade záujmu vyznačíme priebeh hranice novej parcely v teréne – pozemok, ktorý predstavuje vynímanú plochu vytýčime

  – poskytneme vzor žiadosti, ktorá sa odovzdáva na pozemkový úrad k vyňatiu a vzor žiadosti o zápis geometrického plánu do katastra

 • Potrebujem zamerať stavbu pre vybavenie úveru z banky

  Čo Vás čaká

  – uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka) na ktorom je rozostavaná stavba postavená

  My zabezpečíme:

  – geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

  – poskytneme vzor žiadosti o zápis rozostavanej stavby do katastra

 • Potrebujem zamerať stavbu pre kolaudáciu

  Čo Vás čaká:

  – uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka) na ktorom je stavba postavená

  My zabezpečíme:

  – geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zameranie stavby

  – poskytneme vzor žiadosti o zápis stavby do katastra

 • Potrebujem vyznačiť vecné bremeno

  Čo Vás čaká:

  – uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka) na ktorom má byť vecné bremeno zriadené

  – rozhodnúť o rozsahu vecného bremena (prípadne ho môžete označiť kolíkmi v teréne)

  My zabezpečíme:

  – geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zriadenie vecného bremena

  – vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis práva vyplývajúceho z vecného bremena podľa vyhotoveného geometrického plánu