Potrebujem zamerať stavbu pre kolaudáciu

Čo Vás čaká:

– uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka) na ktorom je stavba postavená

My zabezpečíme:

– geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zameranie stavby

– poskytneme vzor žiadosti o zápis stavby do katastra