Potrebujem zamerať stavbu pre vybavenie úveru z banky

Čo Vás čaká

– uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka) na ktorom je rozostavaná stavba postavená

My zabezpečíme:

– geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

– poskytneme vzor žiadosti o zápis rozostavanej stavby do katastra