Potrebujem previesť parcelu registra E na stav registra C katastra

Čo Vás čaká:

– uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka)

My zabezpečíme:

– geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán obnovu pôvodnej parcely registra E

– v prípade záujmu vyznačíme priebeh hranice parcely registra E v teréne – pozemok vytýčime

– vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

– vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva