Potrebujem vyňať poľnohospodársku pôdu pod plánovanou stavbou

Čo Vás čaká:

– uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka), na ktorom bude stavba postavená

– poskytnúť časť projektovej dokumentácie (situácia osadenia stavby, koordinačná situácia) z ktorej je zrejmé umiestnenie navrhovanej stavby voči hraniciam pozemkov

My zabezpečíme:

– geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

– v prípade záujmu vyznačíme priebeh hranice novej parcely v teréne – pozemok, ktorý predstavuje vynímanú plochu vytýčime

– poskytneme vzor žiadosti, ktorá sa odovzdáva na pozemkový úrad k vyňatiu a vzor žiadosti o zápis geometrického plánu do katastra