Potrebujem zlúčiť pozemky do celku

Čo Vás čaká:

– uviesť údaje o pozemkoch v katastri (obec, parcelné čísla, čísla listov vlastníctva, meno vlastníka)
>> rozhodnúť o polohe novej hranice (prípadne ju môžete označiť kolíkmi v teréne)

My zabezpečíme:

– geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zlúčenie pozemkov

-vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

– vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva