Potrebujem vyznačiť vecné bremeno

Čo Vás čaká:

– uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka) na ktorom má byť vecné bremeno zriadené

– rozhodnúť o rozsahu vecného bremena (prípadne ho môžete označiť kolíkmi v teréne)

My zabezpečíme:

– geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zriadenie vecného bremena

– vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis práva vyplývajúceho z vecného bremena podľa vyhotoveného geometrického plánu