Informácie pre Vás


 • Stavebný poriadok

  Geodet stavby

  Geodet a kartograf stavby sú zodpovední za riadenie a aktualizáciu geodetických bodov, vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu , meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.

  Stavebný poriadok – základné pojmy

  Jednoduché stavby sú

  • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie
  • stavby na idividuálnu rekreáciu
  • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m
  • oporné múry
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6

  (viac…)

 • Pozemkové právo
  Ponuka služieb – geometrický plán, vytyčovanie a geometrické zameranie

  Ponúkame vám kompletné geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a geodetické práce patriace do inžinierskej geodézie. Vyhotovujeme široké spektrum geodetických prác – geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku, geodetické podklady pre projektovanie stavieb, geodetické podklady na územné konanie, zriaďovanie geodetických bodov, vytyčovanie stavieb, meranie posunov a deformácií stavieb, meranie geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení ako sú žeriavové dráhy.

  aSnažíme sa poskytovať kvalitné a profesionálne služby za prijateľné ceny. Vieme spoľahlivo a promptne zareagovať na vaše požiadavky a realizovať geodetické zameranie. Okrem toho radi poskytneme poradenstvo v oblasti geodézie a katastra bezplatne. Môžme poskytnúť aj informácie z katastra o pozemkoch v rozsahu nášho archívu.

  (viac…)

 • Na stiahnutie
  Why do we use it?

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‚Content here, content here‘, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‚lorem ipsum‘ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Správy
  Zrušenie správ katastra

  Od 1.10.2013 boli zrušené správy katastra a ich pôsobnosť prešla na okresné úrady, katastrálne odbory. Zmena nastala prijatím zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zmena nastala iba v názve úradu, katastre pre jednotlivé okresné mestá zostávajú na doterajších miestach s tou istou agendou. Žiadosti, podania treba adresovať po novom: Okresný úrad Trenčín – katastrálny odbor. Podobne aj v ostatných okresoch.

 • Kataster nehnuteľností
  Kataster nehnuteľností

  V tejto kategórii nájdete informácie o katastri nehnuteľností. Základné pojmy katastra, čo všetko sa do katastra eviduje, zoznamy katastrálnych území pre jednotlivé okresy, kontakty na Správy katastra, linky na užitočné weby. Obsah bude postupne pridávaný a časom tu nájdeme všetky potrebné informácie pokope. Ak niečo chýba, dajte vedieť, zistíme a doplníme.

 • Katastrálne konanie
  Katastrálne konanie

  Katastrálne konanie je proces, ktorý vedie okresný úrad – katastrálny odbor a postupuje podľa katastrálneho zákona č. 162/1995 o katasti nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu. Na katastrálne konanie je príslušný katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.

  Najbežnejším katastrálnym konaním, s ktorím sa my občania potýkame, je konanie o zápise práv k nehnuteľnostiam. Katastrálny odbor rozhoduje o vklade do katastra, zázname do katastra, o poznámke. Práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra. Tým sa stávajú hodnovernými, prípadne aj záväznými údajmi katastra.

  (viac…)

 • Základné pojmy
  Základné pojmy

  Kataster nehnuteľností je informačný systém, ktorý obsahuje zoznam nehnuteľností, ich popis a údaje o ich geometrickom (tvar a rozmery nehnuteľností) a polohovom určení. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam (vlastnícke právo, záložné právo, predkupné právo, vecné bremeno, správa majetku štátu, obcí, VÚC a nájomné právo (trvajúce viac ako 5 rokov). Všetky údaje katastra sú členené podľa katastrálnych území.

  V katastri sa evidujú:
  – katastrálne územia
  – pozemky – vymedzené hranicou
  – stavby spojené so zemou pevným základom – nadzemné a podzemné, s a bez súpisného čísla
  – byty a nebytové priestory
  – práva k nehnuteľnostiam

  (viac…)

 • Katastrálne územia
  Nadpis pre katastrálne územia

  Text pre katastrálne územia