– Pozemkové úprav Dolný  Tisovník, okres Detva

– Pozemkové úpravy Mojín, okres Rimavská Sobota

– Pozemkové úpravy Chanava, okres Rimavská Sobota

– Pozemkové úpravy Chrámec, okres Rimavská Sobota

– Pozemkové úpravy Točnica, okres Lučenec

– Pozemkové úpravy Jasenov, okres Humenné

MIKOLAJ – tvorba geometrických plánov a osadenie stavieb

HYDROTRAJEKT              

–   polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu a zameranie a zakreslenie priebehu inžinerských sietí a trasy kanalizácie Bujakovo – Brezno                                                           

–   polohopisné a výškopisné zameranie objektov – nádrží ČOV Ružomberok

–   polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie
pracovného pásu a zameranie a zakreslenie priebehu inžinerských sietí a trasy kanalizácie v mestskej časti Malá Iža (Komárno)

–  polohopisné a výškopisné zameranie úpravov brehov potoka Tajovka

Košický samosprávny kraj –  vyhotovenie geometrického plánu na zameranie cestného telesa a jeho súčastí v katastrálnom území Horňa, okres Sobrance

VUS BB –  zameranie uloženia VN kábla

Trnavský samosprávny kraj       

–  geodetické zameranie cesty II/507 Vrakúň 

– geodetické zameranie cesty II/561 Okoč- Veľký Meder

– vypracovanie geometrických plánov pre úseky Vážskej cyklomagistrály

Nitriansky samosprávny kraj    

–  geodetické zameranie cesty II/563 Nové Zámky – Kolárovo

– geodetické zameranie cesty II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – zameranie maloplošných chránených území v rámci Národného parku Malá Fatra

Obec Kráľová nad Váhom – vyhotovenie geometrických plánov

Ministerstvo vnútra SR – zameranie polohopisu, výškopisu a výpočet objemu skládky v k.ú. Šálková, k.ú. Kremnička, k.ú. Radvaň, k.ú. Dobrá Niva