Potrebujem rozdeliť pozemokv

Vaša úloha:

  • uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka)
  • rozhodnúť o polohe novej hranice (prípadne ju môžete označiť kolíkmi v teréne)

My zabezpečíme:

  • geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na rozdelenie pozemku
  • vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu
  • vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva