Potrebujem vysporiadať pozemky

Čo Vás čaká:

– uviesť údaje o pozemkoch v katastri (obec, parcelné čísla, číslo listov vlastníctva, meno vlastníka)

– rozhodnúť o rozsahu v akom majú byť pozemky vysporiadané – určiť obvod v ktorom majú byť pozemky vysporiadané

My zabezpečíme:

– geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemkom, ktoré nemajú založený list vlastníctva v registri C.

– vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

– vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva