Katastrálne konanie

Katastrálne konanie

Katastrálne konanie je proces, ktorý vedie okresný úrad – katastrálny odbor a postupuje podľa katastrálneho zákona č. 162/1995 o katasti nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu. Na katastrálne konanie je príslušný katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.

Najbežnejším katastrálnym konaním, s ktorím sa my občania potýkame, je konanie o zápise práv k nehnuteľnostiam. Katastrálny odbor rozhoduje o vklade do katastra, zázname do katastra, o poznámke. Práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra. Tým sa stávajú hodnovernými, prípadne aj záväznými údajmi katastra.

Vklad práv k nehnuteľnostiam

Práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke právo, záložné právo…) sa zapisujú do katastra vkladom. Práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak katastrálny zákon neustanovuje inak. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu – katastrálny odbor o povolení vkladu.

Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania, ktorý doručí katastrálnemu odboru Návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje:

– meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu;

– označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný

– označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.