Stavebný poriadok

Geodet stavby

Geodet a kartograf stavby sú zodpovední za riadenie a aktualizáciu geodetických bodov, vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu , meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.

Stavebný poriadok – základné pojmy

Jednoduché stavby sú

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie
 • stavby na idividuálnu rekreáciu
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m
 • oporné múry
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy

Za drobné stavby sa považujú aj:

 • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva
 • oplotenie
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Stavebný poriadok – základné pojmy

Podľa stavebného zákona je možné umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len ak je vydané územné rozhodnutie, ktorým je

 • rozhodnutie o umiestnenie stavby
 • rozhodnutie o využití územia
 • rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme
 • rozhodnutie o stavebnej uzávere

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Na tvorbe podkladov, ktoré sa prikladajú k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa podieľa aj geodet, vyhotoví mapové podklady pre tvorbu potrebnej dokumentácie.

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.Rozhodnutie sa nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie rieši územný plán zóny a drobné stavby. Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje údaje o žiadateľovi, predmet územného rozhodnutia, charakteristika územia, zoznam účastníkov konania, parcelné čísla a druhy pozemkov dotknutých pozemkov a susedných pozemkov. K návrhu sa prikladá:

 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu. Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy.