Vytyčovanie hraníc pozemkov

Ak potrebujete vyznačiť zmenu stavu nehnuteľností ( rozdelenie, zlúčenie, zmena druhu pozemku – vyňatie z pôdneho fondu), rozostavaná stavba pre účely pridelenia hypotekárneho úveru, novostavba, dodatočné stavebné povolenie, obnova pôvodnej parcely E, určenie vlastníckych práv, vecné bremeno ), vyhotovíme pre vás na tieto účely geometrický plán v okresoch Trenčianskeho kraja. V prípade opakovaného využitia našich služieb poskytujeme zľavy. Viac a podrobnejšie o geometrických plánoch v samostatnej kategórii geometrický plán.

Vytyčovanie hraníc pozemkov

je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice (podľa vyhlášky ÚGKK č. 461/2009, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon).

Hranicu Vášho pozemku vám výtýčime, ak to od Vás požaduje stavebný úrad (napr. pri stavbe oplotenia alebo iných stavieb na hranici pozemku, či v jej blízkosti – teda aby ste nestavali u suseda), ak potrebujete v teréne presne vyznačiť hranicu pozemku (napr. pri predaji, alebo kúpe pozemku), alebo ak potrebujete vyznačiť hranicu pozemku z iných dôvodov.

Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti (má živnosť na G a K činnosti).

Náležitosti vytyčovania hraníc pozemkov upravujú Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00.

Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z
určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne trvalo označia. Vytýčenie
sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného
pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti
medzi susednými lomovými bodmi.

Vytýčené lomové body hranice pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sú
trvalo označované vlastníkmi pozemkov, prípadne inými oprávnenými osobami vo
všetkých lomových bodoch vytyčovanej hranice za predpokladu, ak vytýčená hranica nie je sporná.

K vytyčovaniu hraníc pozemku sú prizývaní vlastníci predmetných pozemkov (alebo iné oprávnené osoby) – teda aj susedných pozemkov, ktorí sa oboznámia s priebehom vytýčenej hranice.

Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje:

a) vytyčovací náčrt,
b) technickú správu o vytýčení hranice pozemku,
c) zoznam súradníc bodov.
Vytyčovanie hraníc pozemkov patrí medzi geodetické a kartografické činnosti, ktoré podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii §6 podliehajú autorizačnému overeniu. Overenie vytýčenia vykoná autorizovaný geodet s príslušným oprávnením podľa §6.

Ponúkame vám aj možnosť informatívneho vytýčenia hranice pozemku len pre vaše potreby, kde sa nezúčastňujú vlastníci susedných pozemkov. Túto službu využívajú najmä stavebné spoločnosti pre informáciu o trvalom zábere stavby, prípadne aby podzemné inžinierske siete a nadzemné objekty umiestnili na pozemky podľa projektu. Hranicu v teréne vyznačíme drevenými kolíkmi.

V ostatnom čase je častou požiadavkou našich zákazníkov vytýčenie hraníc pozemkov v katastri evidovaných ako parcela registra E. Súvisí to so zápisom dokončených registrov ROEP do katastra nehnuteľností. Na základe vašej požiadavky vám vytýčime parcelu E KN, ak to operát katastra umožňuje. Prípadne ju vytýčime, v teréne vyznačíme kolíkmi v rámci geometrického plánu na obnovu právneho stavu, ak potrebujete previesť vaše E KN parcely do registra C.

Ak vás len zaujíma, kde sa približne vaša nehnuteľnosť, či už parcela registra C, alebo parcela registra E nachádza, kontaktujte nás a my v rámci svojich možností a obsahu nášho archívu vám poskitneme potrebné informácie bezplatne.