Zameranie pre projekt

Podkladom pre projekt stavby je polohopisné a výškopisné zameranie. Pre investora, alebo projektanta zabezpečíme dostatočne podrobné a rozsahom optimálne zameranie lokality s vyznačením jestvujúcich inžinierskych sietí a stavu katastra nehnuteľností. V prípade potreby pre vás vyhotovíme aj 3D verziu výkresu. Ak využijete naše geodetické služby aj v ďaľšej fáze vášho projektu a realizácie, poskytneme vám na ďalšie geodetické práce zľavy. O príprave podkladov pre dokumentáciu sa viac dočítate v samostatnej kategórii zameranie pre projekt.

Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt stavby

Pre potreby našich klientov vyhotovujeme polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, na ktorom sa má začať výstavba rodinného domu, alebo rekonštrukcia rodinného domu, prípadne inej stavby. Toto geodetické zameranie slúži ako mapový podklad pre projekt stavby. Projektová dokumentácia sa predkladá k žiadosti o stavebné povolenie.

Polohopisné zameranie znamená, že na vašom pozemku zameriame jestvujúce doterajšie stavebné objekty, ploty, polohu priebehu jednotlivých inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, elektrické vedenia, plynovod, telefón, optické siete…), tak aby projektant stavbu umiestnil na pozemok a naprojektoval napojenie na inžinierske siete.

Výškopisné zameranie sa meria spolu s polohopisným a výsledkom je zobrazenie výškopisu do výkresu pomocou výškových kót jednotlivých zameraných objektov, technickými šrafami, prípadne vrstevnicami. Z výkresu potom projektant môže vydieť výškové pomery na pozemku a podľa nich osadí stavbu do potrebnej výškovej úrovne a určí nulovú výšku stavby.

V prípade záujmu zákazníka vieme do tohto výkresu zobraziť aj aktuálny stav katastra nehnuteľností.

Polohopisný a výškopisný výkres pozemku pre rodinný dom odporúčame vyhotoviť v mierke 1:200, pri väčšom rozsahu v mierke 1:500.

Výslednú verziu výkresu polohopisného a výškopisného zamerania pre projekt odovzdávame zákaznikovi v papierovej a v digitálnej verzii – vo formáte pdf pre potreby zákazníka a vo formáte dwg, prípadne dxf, dgn pre projektanta.

Na podklade vypracovaného projektu stavby geodet vyhotovuje geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu, ktorý je podkladom pre zmenu druhu pozemku, ak sa má stavba stavať na pozemku v katastri evidovanom ako poľnohospodárska pôda, alebo lesný pozemok.

Po vybavení stavebného povolenia geodet na podklade vypracovanej projektovej dokumentácie môže vytýčiť stavbu – v teréne osadí stavbu na pozemku a vyznačí jej polohu dohodnutým spôsobom (kolíkmi, roxormi, klincami).

Príprava podkladov pre projektovú dokumentáciu stavieb

Vyhláška ÚGKK č.300/2009 ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii ustanovuje, že geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb sú zabezpečované prostredníctvom autorizovaných geodetov a kartografov.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf zabezpečuje
a) prípravu mapových podkladov,
b) vyhotovenie geodetických podkladov na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov,
c) geodetické údaje bodov geodetických základov a podrobných geodetických bodov,
d) vypracovanie projektu vytyčovacej siete,
e) spoluprácu s projektantom,
f) kontrolu vytyčovacích výkresov na vytýčenie priestorovej polohy objektov,
g) kontrolu vytyčovacích výkresov na podrobné vytýčenie,
h) vypracovanie návrhu celkového rozpočtu na geodetické a kartografické práce.

Zameranie priemyselného areálu

Pri projektovaní stavieb podliehajú autorizačnému overeniu tieto výsledky geodetických a kartografických činností:
a) geodetické podklady na projektovanie stavieb vyhotovené pôvodným meraním alebo doplnením existujúcich geodetických podkladov,
b) projekt vytyčovacej siete,
c) geodetické podklady na územné konanie,
d) výsledný operát zo zriadenia geodetických bodov, ktoré boli zriadené na vyhotovenie geodetických podkladov,
e) vytyčovacie výkresy stavieb,
f) projekt merania posunov.