Vyhotovenie geometrických plánov

Ak potrebujete vyznačiť zmenu stavu nehnuteľností ( rozdelenie, zlúčenie, zmena druhu pozemku – vyňatie z pôdneho fondu), rozostavaná stavba pre účely pridelenia hypotekárneho úveru, novostavba, dodatočné stavebné povolenie, obnova pôvodnej parcely E, určenie vlastníckych práv, vecné bremeno ), vyhotovíme pre vás na tieto účely geometrický plán v okresoch Trenčianskeho kraja. V prípade opakovaného využitia našich služieb poskytujeme zľavy. Viac a podrobnejšie o geometrických plánoch v samostatnej kategórii geometrický plán.

Geometrický plán

Odpoveď na otázku čo to vlastne geometrický plán je nájdeme v platnej legislatíve. Podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Podľa §67 môže geometrický plán vyhotoviť právnická alebo fyzická osoba ak má živnosť na geodetické a kartografické práce.

Vo vyhláške ÚGKK č. 461/2009 ktoru sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. sa geometrický plán popisuje v §3:

geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

geometrický plán teda slúži hlavne na zmenu údajov katastra nehnuteľností, a to hlavne v grafickej časti katastra (SGI). Zjednodušene sa dá povedať, že geometrický plán slúži na zákres zmenenených parciel (nehnuteľností, pozemkov, stavieb) do katastrálnej mapy.

Ak využijete naše geodetické služby, vyhotovíme pre Vás geometrický plán pre nasledujúce účely:
– rozdelenie pozemku (pozemkov),
– zlúčenie pozemkov,
– určenie vlastníckych práv,
– vyňatie z pôdneho fondu,
– zameranie rozostavanej stavby,
– zameranie stavby ku kolaudácii,
– vyznačenie rozsahu vecného bremena,
– spresnenie geometrického a polohového určenia
nehnuteľnosti,
– prevod pozemkov pre výstavbu budúcej stavby.

Vyhotovený geometrický plán podlieha autorizačnému overeniu podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. Vykoná ho autorizovaný geodet a kartograf.

Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj katastrálnym úradom, úradné overenie GP vykonáva príslušná Správa katastra. Na úradné overenie predkladá geometrický plán jeho vyhotoviteľ. Geometrický plán úradne overí správa katastra do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia; geometrický plán s počtom parciel nového stavu alebo dielov parciel väčším ako 25 overí správa katastra do dvadsiatich pracovných dní odo dňa predloženia.